Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Головна arrow Cпівробітництво
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Print E-mail

New Page 1      В межах співпраці НАН України з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) Інститутом загальної енергетики НАН України протягом 2000-2008 рр. проведено наукові дослідження, які використовуються при розробці міжнародних проектів, зокрема, з дослідження зміни клімату на планеті.
     Розроблені методичні підходи, математичні моделі та програмне забезпечення для дослідження перспектив зниження викидів парникових газів, які дозволяють визначати вплив масштабів та темпів впровадження нових технологій в галузях економіки на рівні викидів парникових газів.
     За проектом «Трансграничні переноси забруднювачів повітря» проведено прогнозування зовнішніх умов розвитку паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням напрямів трансформації енергетичних ринків, досліджено напрями його розвитку з урахуванням вимог захисту довкілля.
     Розроблені методичні підходи, алгоритми та програмне забезпечення для трансформації фактичних та перспективних паливно-енергетичних балансів України в формат міжнародної моделі RAINS (The Regional Air Pollution and Simulation) з метою отримання можливості уточнення даних щодо впливу ТЕС на довкілля (показники трансграничних переносів окислів сірки, азоту, пилу, викиди парникових газів).
     Підготовлені та передані керівництву IIASA дані для проведення прогнозних розрахунків на період до 2030 р. з використанням імітаційно-інфломаційної моделі регіонального забруднювання RAINS, які дозволяють оцінити для конкретного сценарію розвитку енергетики та сільського господарства вартість і екологічні ефекти від дій з контролю за припустимістю викидів; проаналізовані можливості та надані рекомендації щодо використання механізму реалізації проектів спільного впровадження для забезпечення інвестицій в розвиток енергетичних галузей України, передбаченого Кіотським протоколом (акад. НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський, С.В. Шульженко).

     У 2012–2013 рр. співробітники Інституту загальної енергетики НАН України відповідно до спільного проекту НАН України та IIASA виконували наукову роботу «Дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів».
     На першому етапі («Аналіз та формалізація факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку енергетики, рівнів їх невизначеності та потенціалу негативного впливу на безпеку енергозабезпечення соціально-економічної системи, моделювання характерних сценаріїв») виконано формалізацію факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку газової галузі України, оцінено рівні їх невизначеності та потенціал негативного впливу на безпеку газопостачання, промодельовано характерні сценарії функціонування газової галузі країни (акад. НАН України М.М. Кулик, І.Ч. Лещенко). Також виконано формалізацію факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку теплової енергетики України, оцінено рівні їх невизначеності та потенціал негативного впливу на безпеку тепло- та електропостачання, виконано моделювання характерних сценаріїв функціонування теплової енергетики країни (д-р техн.наук С.В. Дубовський). Крім того, визначено та удосконалено методи застосування детерміновано-стохастичних моделей для дослідження напрямів та темпів забезпечення сталого довгострокового розвитку енергетики (С.В. Шульженко).
     На другому етапі («Детерміноване та стохастичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики в умовах невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу») розроблено детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу об’єктів електроенергетики – теплових та атомних електростанцій, вітрової електростанції та фотоелектричної станції з урахуванням стохастичної природи швидкості вітру та інсоляції (С.В. Шульженко, С.В. Дубовський). Розроблено детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу технологічних об’єктів транспортування, зберігання та видобутку природного газу (І.Ч. Лещенко), а також визначення потреби економіки в паливно-енергетичних ресурсах з урахуванням невизначеності майбутніх умов функціонування енергетики (О.Є. Маляренко). Створено програмне забезпечення реалізації цих моделей та проведено моделювання розвитку системоутворюючих об’єктів енергетики протягом їх життєвого циклу з урахуванням невизначеності майбутньої потреби в паливно-енергетичних ресурсах, кліматичних змін, екологічних та ресурсних обмежень.

     Відповідно до результатів загальноакадемічного конкурсу наукових, науково-технічних проектів “Конкурс спільних українсько-російських дослідницьких проектів 2012 року”, співробітники Інституту загальної енергетики НАН України (відділ № 6) виконували роботу за проектом “Розроблення теорії переносу в багатофазових полідисперсних потоках стосовно до задач удосконалення та оптимізації робочих процесів в енергетичних установках”.
     У 2012 році (перший рік виконання проекту) побудовано нові математичні моделі обтікання циліндричних та сферичних поверхонь двофазовим потоком газ – тверді частинки, отримано узагальнюючу формулу для коефіцієнта осадження частинок на сферичний колектор, проведено експериментальні дослідження закономірностей динамічної взаємодії (коагуляції та подрібнення) крапель різного розміру в умовах дії аеродинамічних сил, отримано узагальнюючу формулу для «аеродинамічного складника» параметра коагуляції та подрібнення і розроблено портативний комп’ютерний пристрій для вимірювання фракційного складу ансамблю крапель (д-р техн.наук О.А. Шрайбер).
     У 2013 році (другий рік виконання проекту) співробітниками Інституту налагоджено плідну співпрацю з колегами з Об’єднаного інституту високих температур РАН на чолі з чл.-кор. РАН Вараксіним А.Ю. Зокрема, підготовлено спільну статтю.
     Створено математичну модель процесів переносу у трифазовому полідисперсному потоці газ – краплі – тверді частинки, яка відрізняється урахуванням усіх типів їх взаємодії. Для її замикання експериментально досліджено закономірності зіткнень крапель із дрібними твердими частинками. Показано, що картина взаємодії істотно відрізняється від повної коагуляції. Отримано узагальнюючу формулу для параметра коагуляції.
     На основі цих результатів розроблено методи удосконалення та оптимізації роботи енергетичних установок із багатофазовими потоками. На прикладі скрубера Вентурі знайдено оптимальний режим процесу мокрої очистки газів від твердих частинок (О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, В.П. Яценко).