Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Головна
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.14.01; 05.14.06 Print E-mail

New Page 1 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси

Формула спеціальності

Енергетичні системи та комплекси – галузь науки і техніки, що займається дослідженнями загальних проблем створення, функціонування, управління та розвитку енергетичних та енерготехнологічних комплексів і систем, розробкою методів їх дослідження, включаючи електро- і теплоенергетичні системи та комплекси, локальні й регіональні системи енергетики, паливно-енергетичний комплекс країни та його підсистеми, а також організаційні, техніко-економічні, екологічні, технічні і технологічні аспекти виробництва, перетворення, транспортування й використання енергії, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Напрямки досліджень

1. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей та тенденцій розвитку енергетичних систем і комплексів.
2. Системні дослідження в енергетиці, розробка нових та удосконалення існуючих методів та засобів дослідження енергетичних систем і комплексів.
3. Дослідження пропорцій розвитку енергетики, дослідження та оптимізація технологічних систем паливно-енергетичного комплексу – вугільної, нафтової та нафтопереробної, газової, електроенергетичної, теплоенергетичної, ядерної.
4. Дослідження комплексних проблем енергетики, що знаходяться на стику її складових, оптимізація структури та схем енергозабезпечення з дослідженням, розробками та урахуванням паливно-енергетичних балансів та екологічних проблем.
5. Дослідження, розробка та оптимізація систем виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії та енергетичних ресурсів.
6. Розробка методів та засобів економіко-математичного моделювання енергетичних систем і комплексів. Оптимізація структури паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем на основі економіко-математичних моделей.
7. Дослідження структури і тенденцій енергоспоживання, енергоємності та інших економіко-технологічних характеристик народного господарства. Аналіз та оптимізація структури енергоносіїв. Прогнозування енергоспоживання.
8. Комплексне вирішення проблем енергозбереження. Розробка політики енергозбереження, методів та засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів, управління енергозбереженням в енергетичних системах і комплексах.
9. Комплексне дослідження тенденцій та перспектив розвитку енергетики як природньої монополії з урахуванням цінової (тарифної), податкової, інвестиційної, науково-технічного прогресу та екологічної складових державної політики в ринкових умовах функціонування паливно-енергетичного комплексу.
10. Розробка ефективних методів економічного регулювання та державного управління функціонуванням та розвитком енергетичних комплексів і систем.

Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені

Технічні

 
05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Формула спецiальностi

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика - галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та експериментальними дослідженнями механізмів, закономірностей тепломасоперенесення, розвитком теорії та методів дослідження проблем тепломасообміну, процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках, тепломасообмінних технологічних процесах та апаратах, розробленням методів їх розрахунку, конструювання та інтенсифікації.

Напрямки досліджень

1. Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку та інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах.
2. Дослідження конвективного теплообміну та течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини і газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
3. Дослідження теплообміну і течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних та технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них. Розроблення та дослідження механізмів створення екзотермічних процесів у дисперсних газопотоках.
4. Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розроблення методів їх розрахунку та інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.
5. Створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження та теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.
6. Розроблення технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок. Розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва та споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах.
7. Розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
8. Розроблення та дослідження методів перетворення в роботу низькопотенціальної теплоти, підвищення її потенціалу в теплових машинах.
9. Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
10. Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин; розроблення методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних і теплотехнічних установок.
11. Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.
12. Дослідження процесів очищення газів промислових теплоенергетичних установок.
13. Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.

Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені

Технічні