Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2006 році Print E-mail

Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2006 році

     Розроблені основи теорії синтезу структур електроенергетичної системи та системи теплозабезпечення з глибокими взаємними зворотніми зв’язками. Вперше серед країн СНД запропоновано синтезувати структури цих систем з використанням спільних для них елементів, які одночасно є джерелами теплової енергії і споживачами-регуляторами для електроенергетичної системи. Використання цього принципу відкриває нові перспективи щодо досягнення необхідних показників зі стабільності частоти та динамічної стійкості електроенергетичної системи разом з високими енергоекономічними характеристиками системи теплозабезпечення. Зазначені рішення забезпечують високу технологічну та економічну ефективність при розв’язанні проблем входження Об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України до енергосистеми Центральної та Західної Європи (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Дубовський).

  Створено математичну модель та програмно-інформаційні засоби прогнозування оптимального розвитку вуглевидобування в Україні на довгострокову перспективу на основі системного підходу, що дозволяє врахувати одночасний вплив гірничо-геологічних, технологічних, організаційних, екологічних та економічних факторів на ефективність роботи вугільної галузі. З використанням математичної моделі розроблено прогноз розвитку вугільної галузі на період до 2030 р., в якому оптимально поєднуються максимально можливе нарощування потужностей з видобутку вугілля при обмеженнях на інвестиції з найбільш повним їх використанням та з максимально можливим підвищенням прибутковості шахт і розрізів. Для підвищення ефективності роботи вуглевидобувних підприємств розроблено комплекс першочергових заходів, які не потребують значних строків і коштів, а результатом їх реалізації стане збільшення обсягів видобутку вугілля в найближчі роки на 20-25 млн. т, зростання частки рентабельних шахт з нинішніх 17% до 70-75%, зменшення збитків і потреби в державних дотаціях вугільній галузі, в 4-5 разів (з нинішніх 2,0 млрд. грн. до 0,4-0,5 млрд. грн.).

  Розроблено методику визначення граничної ціни на вітчизняне енергетичне вугілля для ТЕС, в основу якої покладено критерій конкурентноспроможності вугілля та основного взаємозамінного енергоносія – природного газу. Ця методика через відсутність умов на сучасному внутрішньому ринку енергетичного вугілля для формування ринкових цін, дозволяє визначити реальну граничну ціну власного вугілля і буде використана як одна з основних складових принципово нового механізму надання державної підтримки вугільним шахтам. В цьому механізмі передбачається окремо виділити цінову компенсацію шахтам, які через державне регулювання тарифу на електроенергію, що здійснюється з метою підтримки конкурентноспроможності української економіки, відпускатимуть вугілля для ТЕС за ціною нижчою, ніж його реальна вартість (О.Ф. Ляшенко).

  На основі методики визначення економічно доцільного технологічно потенціалу енергозбереження проведено прогнозування обсягів енергозбереження в промисловості Україні до 2020 р. за видами економічної діяльності. Такий прогноз проведено в країні вперше, що дозволяє більш ефективно використовувати статистичні звітні дані порівняно з чисто галузевим підходом. Визначено рівні прогнозного енергоспоживання до 2020 р. з урахуванням економічно доцільного технологічного потенціалу енергозбереження та показники енергетичної ефективності для виробничої функціональної сфери економіки за основними видами економічної діяльності в промисловості (добувна промисловість, обробна промисловість та розподіл електроенергії, газу і води) – енергоємність, паливоємність, електроємність та теплоємність валової доданої вартості. Розроблено науково-практичні рекомендації по створенню галузевих енергозберігаючих програм, зокрема алгоритм визначення економічно доцільних технологічних потенціалів енергозбереження (М.В. Гнідий).

  Досліджено системи централізованого теплозабезпечення і виявлено загальну залежність економічності цих систем від узагальненого параметру, що характеризує об’єкт теплопостачання, а саме, від значення густини теплових навантажень району забудови. На підставі цього запропоновано модель порівняльного техніко-економічного аналізу систем централізованого та децентралізованого, у тому числі, автономного теплопостачання обраного району забудови у залежності від кількості його населення та типу переважаючих будівель. Розроблено розрахункову модель економічності систем теплопостачання довільного району забудови за критерієм установчої ціни теплової енергії, що обраховується, виходячи з сукупних (капітальних та поточних) витрат життєвого циклу систем теплозабезпечення. В результаті модельних досліджень вперше визначені межі доцільного використання систем централізованого та децентралізованого теплопостачання у залежності від густини теплових навантажень району забудови. Отримані результати вказують на доцільність та необхідність зонування існуючих та нових районів населених пунктів з огляду на оптимальний тип системи їх теплопостачання (С.В. Дубовський, В.А. Рейсіг).

  Удосконалено балансово-оптимізаційну модель ОЕС України для проведення прогнозних розрахунків об’ємних та цінових показників функціонування ОЕС в ринкових умовах. Розроблено програмні засоби діагностики балансово-оптимізаційної моделі, обробки розв’язків моделі, формування набору вихідних даних похідної моделі розширеного міжпродуктового балансу для розрахунку цінових показників. Проведено тестові прогнозні розрахунки структурованих обсягів генерації, транспортування розподілу та кінцевого споживання, де пропорції в обсягах кінцевого споживання задавалися за асортиментним вектором Канторовича (чл.-кор. НАН України О.В. Новосельцев, В.К. Добровольський, О.В. Стогній).

  Побудовано нову статистичну теорію вигоряння вугільних частинок у топці з циркулюючим киплячим шаром, що відрізняється урахуванням як внутрішньої, так і зовнішньої циркуляції частинок. Для чотирьох функцій розподілу частинок за масовими концентраціями вуглецю у киплячому шарі і різних зонах надшарового простору отримано замкнену систему функціональних рівнянь. Розроблено ефективний ітераційний алгоритм розв’язання цієї системи (О.А. Шрайбер).

  Проведено дослідження, розрахунки та коригування тексту проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145 (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Дубовський).

  За результатами тендеру, проведеного Національним агентством України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, Інститут розробив Концепцію Комплексної державної програми енергоефективності та енергозбереження України (акад. НАН України М.М. Кулик, М.В. Гнідий).