Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України за 2002 рік Print E-mail

Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України за 2002 рік

     Теоретичні та прикладні дослідження ІЗЕ НАН України у 2002 р. були спрямовані на розробку математичних та програмно-інформаційних засобів, орієнтованих на створення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу, по якій Інститут виконував функції головного розробника.

     В межах цієї роботи розвинуто методологію системних досліджень в енергетиці за умов лібералізації та глобалізації ринків палива та енергії; доопрацьовано методи та засоби прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), створено нові та удосконалено існуючі математичні, програмні та інформаційні засоби для обгрунтування рішень з довгострокового розвитку ПЕК України.

     Розроблено прогнози потреби економіки та соціальної сфери України в паливно-енергетичних ресурсах за п’ятирічними етапами на період до 2030 року. Розроблені загальні та видові паливно-енергетичні баланси країни з урахуванням можливостей паливних баз та мінімізації імпортних надходжень (академік НАН України М.М. Кулик, М.В. Гнідий).

     Розроблено сценарії та проведено багатоваріантні оптимізаційні розрахунки з розвитку електроенергетичного комплексу України із обгрунтуванням найбільш доцільних напрямків розвитку та обсягів потужності окремих типів технологій і електростанцій, визначено джерела та механізми фінансування (академік НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський).

     Розроблено методику та програмний комплекс для довгострокового прогнозування розвитку вугільної галузі України, що враховують вибуття (закриття шахт) та введення (будівництво нових шахт і реконструкцію діючих) виробничих потужностей. Створено математичну модель інвестиційної діяльності у вугільній галузі. Виконано моделювання розвитку всього масива шахт України та потреби у капіталовкладеннях за умови багатокритеріальної оптимізації. 

     Виконано розрахунки розвитку вугільної промисловості до 2030 року за трьома сценаріями – песимістичним, базовим та оптимістичним. Результати розрахунків запропоновано до використання при розробці розділу з розвитку вугільної промисловості Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу.

     Розроблено метод визначення граничних економічно виправданих розмірів державних дотацій збитковим вугільним шахтам, що грунтується на застосуванні діючого інструментарію оцінки результативності економіки на макроекономічному рівні. Метод дозволяє контролювати та обмежувати руйнівний вплив подальшої роботи збиткових підприємств на загальні результати розвитку економіки (академік НАН України М.М. Кулик, О.Ф. Ляшенко, М.Т. Рублевський).

     Проведено дослідження з удосконалення методичних засад визначення та аналізу енергетичної ефективності економіки України. Розроблено систему показників енергетичної ефективності та текст Національного повідомлення України для виконання вимог «Протоколу з питань енергетичної ефективності Договору з Енергетичної Хартії» (академік НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський, С.В. Шульженко).

     Розроблено методику визначення змін в системі показників енергоефективності та енергоспоживання з урахуванням міжгалузевих та внутрішньогалузевих структурних зрушень, що впливають на рівні енергоспоживання. Розроблено методику оцінки енергозбереження за рахунок структурного фактору. Створено інформаційну базу даних за 1995-2000 рр. для визначення повної енергоємності продукції нафтопереробки, чорної металургії та аміаку. Проведено розрахунки повної енергоємності цих галузей та визначено найбільш енергоємні складові їх технологічних процесів, що дало можливість визначитися щодо напрямків раціонального підвищення ефективності вироблення промислової продукції (М.В. Гнідий).

     Розроблено математичні моделі та програмні засоби розрахунку об’єктивних цін (тарифів) як формально утворених на генеровану, транспортовану і розподілювану електричну енергію з використанням принципів ціноутворення на основі норми прибутку, що є найбільш адекватним для умов ринкової економіки. Економіко-математичну основу методики складає розширена модель міжгалузевого балансу із включенням витрат праці, матеріальних витрат, основних та обігових фондів тощо, що охоплює енергетику, а також векторно-матрична формула (ціновий оператор) розрахунку нормативних цін, яка виводиться з моделі балансу (В.К. Добровольський).

     Розроблено методологію довгострокового прогнозування графіків електричних навантажень в об’єднаній електроенергетичній системі (ОЕС) за умов непевних тенденцій ретроспективного розвитку та математичну модель і програми проведеннz прогнозних досліджень. Виконано розрахунки вірогідних параметрів та форм добових графіків електроспоживання в ОЕС України на підставі даних прогнозних індексів річного споживання електричної енергії секторами економіки України на глибину 30 років. Результати прогнозування дозволяють розробити грунтовні рекомендації щодо вибору оптимальної структури генеруючих потужностей ОЕС України та методів тарифного регулювання електроспоживанням з метою ущільнення графіків електронавантажень для «Енергетичної стратегії України до 2030 року та дальшу перспективу» (С.В. Дубовський, П.П. Кобрін).

     Розроблено методологію та критерії енергоекономічного аналізу установок та систем багатопродуктових (комбінованих) енергетичних виробництв з використанням термодинамічного принципу, що дозволяють об’єктивно порівнювати між собою різні технології комбінованого виробництва електричної (механічної) енергії та теплоти. Розроблено об’єктивні методи визначення показників теплової економічності когенераційних установок на базі паротурбінних та газотурбінних технологій перетворення енергії, призначені для затвердження у якості Державних стандартів у галузі енергозбереження (С.В. Дубовський).

     Виконано доопрацювання математичної моделі та програмних засобів для проведення оперативної діагностики технічного стану основного обладнання газотранспортних систем, що базуються на експрес-моделі діагностики фактичного технічного стану обладнання без додаткових вимірів. Результати досліджень використовувались в Інженерно-технічному центрі «Оргтехдіагностика» ДАТ «Оргенергогаз» ВАТ «Газпром» (Росія), «Волгоградтрансгаз» (м.Волгоград, Росія), ТОВ «Уренгойгазпром» (м.Уренгой, Росія) (академік НАН України М.М. Кулик, Й.К. Лінецький, І.Ч. Лещенко).

     Розроблено інформаційно-аналітичну систему «Інформація-похибка» для розрахунків величини технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах енергосистем в залежності від наявності інформації про виміряний з допомогою приладів графік навантаження. Розроблено методику розподілу технологічних витрат електроенергії за зонами добового графіка енергоспоживання, що дозволяє запровадити гнучку науково обгрунтовану систему зонних тарифів на електроенергію. Розроблено методику оцінки неврахованого обсягу переданої розподільними мережами електроенергії та розподілу технологічних витрат електроенергії між корисними та несанкціонованими обсягами (А.О. Озерянський, М.І. Каплін).

     Створено базу даних прогресивних технологій виробництва електричної і теплової енергії на органічному та ядерному паливі. Оцінено переваги та недоліки кожної з технологій, можливості їх удосконалення, а також перспективність використання в умовах України. Запропоновано шляхи модернізації та реконструкції основного енергетичного обладнання теплових і атомних електростанцій в Україні (В.М. Ковецький, О.А. Шрайбер, О.М. Підвисоцький).

     Згідно з планом досліджень за темами Комітету з системного аналізу при Президії НАН України «Регіональні та глобальні стратегії розвитку енергетики, енергетичні системи та інфраструктура» спільно з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) виконано уточнення даних для моделі попиту-споживання енергоресурсів стосовно дослідження енергетичного ринку Європи за участю України.
     Розроблено модель рівноважних цін європейських енергетичних ринків з урахуванням особливостей перехідного періоду та розвитку економіки України. Доведено, що модель задовільно описує функціонування енергетичного ринку Західної Європи з урахуванням імпорту енергоносіїв і дає можливість обчислювати рівноважні ціни і відповідні їм обсяги виробництва й транспортування енергоресурсів.
     В межах робіт з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) створено базу даних проектів, можливих до спільного впровадження в Україні для вирішення проблем глобальних змін клімату (академік НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський, В.К. Добровольський, І.М. Голованов, С.В. Шульженко).