Крисанова І.М. Оптимізація розвитку електроенергетичних систем методами теорії непарних множин

Крисанова І.М.

Оптимізація розвитку електроенергетичних систем методами теорії непарних множин. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси; 05.13.16 - Застосування обчислювальної техніки та математичних методів в наукових дослідженнях (енергетика). - Інститут проблем енергозбереження АН України, м. Київ, 1993.

 

     Запропоновано двоетапний підхід до вирішення завдання пошуку перспективних шляхів розвитку ЕЕС, який на відміну від раніше відомих, дозволяє на першому етапі по всіх розглянутих місцях можливого розміщення електростанцій вибрати найбільш ефективні технології виробництва електроенергії, а на другому етапі визначити структуру генеруючих потужностей системи в цілому. Такий підхід дає можливість більш детально розглянути всі види генеруючого обладнання, врахувати їх конструктивні особливості, визначити тип і кількість розташовуваних ТНМ, вибрати систему водопостачання і тип очисних споруд залежно від конкретних умов, що дозволяє врахувати особливості території можливого розміщення ТНМ, гнучко змінювати умови моделювання завдання в залежності від цілей дослідження, значно скоротити розмірність задачі на системному рівні.

 

     Розроблено систему нечітких моделей управління розвитком ЕЕС, що базується на апараті теорії нечітких множин і дозволяє на відміну від традиційних детермінованих моделей врахувати невизначеність майбутніх умов розвитку ЕЕС і неточність техніко-економічних показників функціонування об'єктів електроенергетики, з достатнім ступенем точності формалізувати подання ОПР про можливі значення розглянутих у задачі невизначених параметрів, змоделювати переваги ОПР на множині цілей-обмежень завдання і визначити по відношенню до них компромісне рішення.

 

     Розроблено алгоритм процедури побудови функцій приналежності нечітких параметрів моделі, що використовує в якості вихідної інформації або розрахункові (статистичні) величини розглянутих параметрів, або їх точкові (інтервальні) експертні та прогнозні оцінки. Ця процедура дозволяє вибрати будь-який із запропонованих методів побудови ФП, швидко встановити переваги ОПР відносно величин розглянутих параметрів і критеріїв моделі, в якійсь мірі формалізувати суб'єктивну інформацію, якою володіє ОПР.

 

     Для вирішення розробленої системи нечітких моделей запропоновано використовувати непрямі методи розв'язання задачі нечіткого математичного програмування, які базуються на перетворенні вихідних нечітких моделей до еквівалентних чітких. Таке перетворення значно спрощує застосування апарату ТНМ в задачах управління розвитком ЕЕС і дозволяє вирішувати складні, багатоцільові завдання НМП за допомогою стандартних добре вивчених і реалізованих на ЕОМ програмних комплексів.

 

     Розроблено комплекс інформаційних і програмних засобів, який дає можливість моделювати як все розмаїття технічних особливостей ТПЕ, так і умови зовнішнього середовища, що дозволяє ОПР формувати необхідні схеми знаходження рішень, що базуються на різних математичних моделях і методах в єдиній базі даних, забезпечує можливість безпосередньої ефективної роботи експертів в предметній області завдання. Застосування розробленого ІОК значно підвищує ефективність використання обчислювальної техніки, обґрунтованість прийнятих рішень і розширює можливості проведення комплексних досліджень напрямків розвитку ЕЕС.  

 

     Розроблені система нечітких моделей та ІОК використовувалися при визначенні оптимальної структури генеруючих потужностей ЕЕС України на перспективу до 2010 р. Матеріали цих розробок були представлені до Міністерства економіки, Міненерго України, ДКНТ, Президію АН України у вигляді наукових записок і пропозицій з розробки ЕЕС України.