МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

В межах співпраці НАН України з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) Інститутом загальної енергетики НАН України протягом 2000-2008 рр. проведено наукові дослідження, які використовуються при розробці міжнародних проектів, зокрема, з дослідження зміни клімату на планеті.

Розроблені методичні підходи, математичні моделі та програмне забезпечення для дослідження перспектив зниження викидів парникових газів, які дозволяють визначати вплив масштабів та темпів впровадження нових технологій в галузях економіки на рівні викидів парникових газів.

За проектом «Трансграничні переноси забруднювачів повітря» проведено прогнозування зовнішніх умов розвитку паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням напрямів трансформації енергетичних ринків, досліджено напрями його розвитку з урахуванням вимог захисту довкілля.

Розроблені методичні підходи, алгоритми та програмне забезпечення для трансформації фактичних та перспективних паливно-енергетичних балансів України в формат міжнародної моделі RAINS (The Regional Air Pollution and Simulation) з метою отримання можливості уточнення даних щодо впливу ТЕС на довкілля (показники трансграничних переносів окислів сірки, азоту, пилу, викиди парникових газів).

Підготовлені та передані керівництву IIASA дані для проведення прогнозних розрахунків на період до 2030 р. з використанням імітаційно-інфломаційної моделі регіонального забруднювання RAINS, які дозволяють оцінити для конкретного сценарію розвитку енергетики та сільського господарства вартість і екологічні ефекти від дій з контролю за припустимістю викидів; проаналізовані можливості та надані рекомендації щодо використання механізму реалізації проектів спільного впровадження для забезпечення інвестицій в розвиток енергетичних галузей України, передбаченого Кіотським протоколом (акад. НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський, С.В. Шульженко).

У 2012–2013 рр. співробітники Інституту загальної енергетики НАН України відповідно до спільного проекту НАН України та IIASA виконували наукову роботу «Дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів».

На першому етапі («Аналіз та формалізація факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку енергетики, рівнів їх невизначеності та потенціалу негативного впливу на безпеку енергозабезпечення соціально-економічної системи, моделювання характерних сценаріїв») виконано формалізацію факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку газової галузі України, оцінено рівні їх невизначеності та потенціал негативного впливу на безпеку газопостачання, промодельовано характерні сценарії функціонування газової галузі країни (акад. НАН України М.М. Кулик, І.Ч. Лещенко). Також виконано формалізацію факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку теплової енергетики України, оцінено рівні їх невизначеності та потенціал негативного впливу на безпеку тепло- та електропостачання, виконано моделювання характерних сценаріїв функціонування теплової енергетики країни (д-р техн.наук С.В. Дубовський). Крім того, визначено та удосконалено методи застосування детерміновано-стохастичних моделей для дослідження напрямів та темпів забезпечення сталого довгострокового розвитку енергетики (С.В. Шульженко).

На другому етапі («Детерміноване та стохастичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики в умовах невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу») розроблено детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу об’єктів електроенергетики – теплових та атомних електростанцій, вітрової електростанції та фотоелектричної станції з урахуванням стохастичної природи швидкості вітру та інсоляції (С.В. Шульженко, С.В. Дубовський). Розроблено детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу технологічних об’єктів транспортування, зберігання та видобутку природного газу (І.Ч. Лещенко), а також визначення потреби економіки в паливно-енергетичних ресурсах з урахуванням невизначеності майбутніх умов функціонування енергетики (О.Є. Маляренко). Створено програмне забезпечення реалізації цих моделей та проведено моделювання розвитку системоутворюючих об’єктів енергетики протягом їх життєвого циклу з урахуванням невизначеності майбутньої потреби в паливно-енергетичних ресурсах, кліматичних змін, екологічних та ресурсних обмежень.

Відповідно до результатів загальноакадемічного конкурсу наукових, науково-технічних проектів “Конкурс спільних українсько-російських дослідницьких проектів 2012 року”, співробітники Інституту загальної енергетики НАН України (відділ № 6) виконували роботу за проектом “Розроблення теорії переносу в багатофазових полідисперсних потоках стосовно до задач удосконалення та оптимізації робочих процесів в енергетичних установках”.

У 2012 році (перший рік виконання проекту) побудовано нові математичні моделі обтікання циліндричних та сферичних поверхонь двофазовим потоком газ – тверді частинки, отримано узагальнюючу формулу для коефіцієнта осадження частинок на сферичний колектор, проведено експериментальні дослідження закономірностей динамічної взаємодії (коагуляції та подрібнення) крапель різного розміру в умовах дії аеродинамічних сил, отримано узагальнюючу формулу для «аеродинамічного складника» параметра коагуляції та подрібнення і розроблено портативний комп’ютерний пристрій для вимірювання фракційного складу ансамблю крапель (д-р техн.наук О.А. Шрайбер).

У 2013 році (другий рік виконання проекту) співробітниками Інституту налагоджено плідну співпрацю з колегами з Об’єднаного інституту високих температур РАН на чолі з чл.-кор. РАН Вараксіним А.Ю. Зокрема, підготовлено спільну статтю.

Створено математичну модель процесів переносу у трифазовому полідисперсному потоці газ – краплі – тверді частинки, яка відрізняється урахуванням усіх типів їх взаємодії. Для її замикання експериментально досліджено закономірності зіткнень крапель із дрібними твердими частинками. Показано, що картина взаємодії істотно відрізняється від повної коагуляції. Отримано узагальнюючу формулу для параметра коагуляції.

На основі цих результатів розроблено методи удосконалення та оптимізації роботи енергетичних установок із багатофазовими потоками. На прикладі скрубера Вентурі знайдено оптимальний режим процесу мокрої очистки газів від твердих частинок (О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, В.П. Яценко).

Співробітники Інституту загальної енергетики НАН України у 2014 році виконували наукову роботу «Дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів» за темою прикладних наукових досліджень Комітету з системного аналізу при Президії НАН України «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» в межах спільних досліджень з Міжнародним інститутом прикладних системних досліджень (IIASA, Австрія).

Було розроблено математичні моделі, алгоритми та програмно-інформаційні засоби, які дозволяють розраховувати з наперед заданою ймовірністю діапазони техніко-економічних показників основних класів технологій енергетики за умов невизначеності і навіть суперечливості вхідної інформації. Ці моделі є особливо актуальними при виконанні досліджень з довгострокового (більше 30 років) розвитку енергетики, який крім сучасних передбачає використання перспективних технологій, точних показників яких на даний час немає. Роботи виконуються у співпраці з провідними фахівцями таких наукових проектів IIASA, як «Удосконалений системний аналіз» та «Зниження викидів забруднювачів та парникових газів у повітря» (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Шульженко, І.Ч. Лещенко, С.В. Дубовський, М.І. Каплін).

Співробітники Інституту канд. техн. наук Шульженко С.В. взяв участь у роботі Міжнародного наукового семінару «Mid-term Seminar of the IIASA-NASU Cooperation Project “Integrated Food, Energy, Water Security Management for Sustainable Social, Economic and Environmental Developments”», 12–13 листопада 2014 р., Лаксенбург, Австрія, що проводився спільно НАН України та Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA).

Співробітники Інституту у рамках роботи Технічного комітету ТК-48 співпрацюють з міжнародними технічними комітетами із стандартизації (обмін текстами стандартів, проведення голосувань щодо прийняття міжнародних стандартів у галузі енергозбереження):
– ISO/TC 203 Technical energy system,
– ISO/TC 180/SC5 Solar energy / Collectors and other components,
– IEC/TC 88 Wind turbine systems,
– CENELEC/TC 13 Equipment for electrical energy measurement and load control,
– CENELEC/BTTF 83-2 Wind turbine systems,
– CENELEC/BTTF 83-6 Solar photovoltaic energy systems.

Канд. техн. наук Стогній О.В. брав участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції Geopetrol 2014, 15–18 вересня 2014 р., Закопане-Костеліско, Польща. Організатор – Instytut Nafty i Gazu – PIB (Институт Нефти и Газа – ГИИ), Kraków.

Співробітник Інституту Денисов В.А. брав участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика» (м. Вроцлав, Польща, 29.06.2014 – 30.06.2014) з публікацією тез:
Денисов В.А. Порівняльні оцінки алгоритмів управління з урахуванням випадковості зовнішніх дій // Сборник научных докладов. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. – Вроцлав 29.06.2014 – 30.06.2014, Часть 7. С. 32–36, ISBN 978-83-64652-50-9(t.7).

Співробітники Інституту загальної енергетики НАН України у 2015 році виконували наукову роботу «Дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів» за темою прикладних наукових досліджень Комітету з системного аналізу при Президії НАН України «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» в межах спільних досліджень з Міжнародним інститутом прикладних системних досліджень (IIASA, Австрія).

Вдосконалено систему математичних моделей розвитку національної енергетики на тривалу перспективу, яка побудована як динамічна модель математичного програмування з цілочисельними змінними і передбачає функціонування і розвиток основних технологічних класів об’єктів енергетики зокрема, нафтогазової, вугільної промисловості, електроенергетики і тепло забезпечення в ринкових умовах, що призводить до наявності внутрішньосистемної конкуренції технологій виробництва, імпорту, перетворення, транспортування, зберігання, розподілення, експорту і кінцевого споживання між основними видами енергоресурсів. Система моделей побудована з урахуванням невизначеності факторів впливу на основні технологічні класи інфраструктурних об’єктів енергетики, зокрема, зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів, а також можливості виникнення «катастрофічних загроз», наприклад, аварійного останову енергоблоків електростанцій.

Роботи виконуються у співпраці з провідними фахівцями таких наукових проектів IIASA, як «Удосконалений Системний Аналіз» та «Зниження викидів забруднювачів та парникових газів у повітря» (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Шульженко, І.Ч. Лещенко, М.І. Каплін).

Співробітник Інституту канд. техн. наук Шульженко С.В. взяв участь у роботі Міжнародного наукового семінару, що проводився спільно НАН України та Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA) 12-13 Листопада 2015 р. «Mid-term Seminar of the IIASA-NASU Cooperation Project “Integrated Food, Energy, Water Security Management for Sustainable Social, Economic and Environmental Developments”».

Співробітники Інституту у рамках роботи Технічного комітету ТК-48 співпрацюють з міжнародними технічними комітетами із стандартизації (обмін текстами стандартів, проведення голосувань щодо прийняття міжнародних стандартів у галузі енергозбереження):
– ISO/TC 203 Technical energy system,
– ISO/TC 180/SC5 Solar energy / Collectors and other components,
– IEC/TC 88 Wind turbine systems,
– CENELEC/TC 13 Equipment for electrical energy measurement and load control,
– CENELEC/BTTF 83-2 Wind turbine systems,
– CENELEC/BTTF 83-6 Solar photovoltaic energy systems.

Співробітник Інституту Денисов В.А. взяв участь у Міжнародній конференції «Техника и технология. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория», м. Лодзь, Польща, 29.04.2015 – 30.04.2015.

Співробітники Інституту загальної енергетики НАН України у 2016 році виконували наукову роботу «Дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів» за темою прикладних наукових досліджень Комітету з системного аналізу при Президії НАН України «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» в межах спільних досліджень з Міжнародним інститутом прикладних системних досліджень (IIASA, Австрія).

Для дослідження процесів розвитку енергетики в умовах невизначеності інформації та зростаючих екологічних вимог щодо викидів шкідливих речовин і парникових газів запропоновано вперше розроблену систему математичних моделей, до складу якої входять імітаційні та оптимізаційні математичні моделі, застосування яких здійснюється узгоджено в межах окремо сформованого сценарію зміни зовнішніх умов функціонування енергетики. Для підвищення якості процесу моделювання, зокрема, отримання робастних рішень, моделі секторального рівня, а також рівня окремого підприємства енергетики передбачають застосування стохастичних змінних, які використовуються для опису змін зовнішніх умов. Для дослідження взаємозв’язків між енергетикою, соціально-економічною сферою та природним середовищем використовуються моделі, побудовані за принципом моделей міжгалузевого аналізу, запропонованих Леонтієвим. Система математичних моделей, що пропонується, умовно розділена на три ієрархічних рівня: моделі макрорівня, моделі рівня окремого сектору економіки, моделі рівня підприємства енергетики, наприклад, електростанція або шахта з видобування вугілля, що дає можливість виконувати детальні дослідження для кожного ієрархічного рівня енергетики.
Роботи виконуються у співпраці з провідними фахівцями таких наукових проектів IIASA, як «Удосконалений Системний Аналіз» та «Зниження викидів забруднювачів та парникових газів у повітря» (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Шульженко, І.Ч. Лещенко, М.І. Каплін, Т.Р. Білан).

Зав. відділу прогнозування розвитку атомної та відновлюваної енергетики канд. техн. наук Шульженко С.В. взяв участь:
‒ у засіданні семінару комітету системного аналізу при Президії НАН України «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку», 06.12.2016, Київ.
‒ як експерт з енергетики від України у роботі в рамках 25-го Енергетичного форуму Дня хорватської енергетики «Унікальна енергетична та кліматична політика на відкритому енергетичному ринку: через рік після 21 Конференції сторін РКЗК ООН» (25-th Energy Forum, Croatian Energy Day, A Unique Energy and Climate Policy in Open Energy Market: a year after COP 21), який відбувся у Хорватії (м. Загреб).

Співробітники Інституту у рамках роботи Технічного комітету ТК 48 співпрацюють з міжнародними технічними комітетами із стандартизації (обмін текстами стандартів, проведення голосувань щодо прийняття міжнародних стандартів у галузі енергозбереження):
– ISO/TC 180  Solar energy;
– ISO/TC 242  Energy Management;
– ISO/TC 257  Evaluation of energy savings;
– ISO/TC 301 Energy management and energy savings;
– IEC/TC 88 Wind energy generation systems;
– МТК 111 Энергосбережение.
Комітет із стандартизації ТК 48 є cпостерігачем міжнародних технічних комітетів:
– ISO/IEC JPC 2 Energy efficiency and renewable energy sources – Common international terminology;
– IEC/TC 105  Fuel cell technologies;
– IEC/TC 117 Solar thermal electric plants;
– CENELEC/TC 13 Electrical energy measurement and control;
– CENELEC/TC 82 Solar photovoltaic energy systems;
– CENELEC/TC 88 Wind turbines;
– CENELEC/SR 117 Solar thermal electric plants.

Співробітники Інституту взяли участь в 10-ти міжнародних наукових конференціях
(5-ти − в Україні та 5 − за кордоном), за результатами яких опубліковано 15 тез та статей, а саме:
– співробітники Інституту канд. техн. наук Білан Т.Р. та канд. техн. наук Каплін М.І. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу» (International Scientific-Practical Conference Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world). Лісабон, Португалія. 30.06. 2016;
– співробітники Інституту Макаров В.М., Перов М.О. та Новицький І.Ю. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін». Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова. 29–30 квітня 2016 року;
– співробітник Інституту Макаров В.М. у Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Ресурсний потенціал регіонів країни: стан, економічна оцінка та напрями зміцнення». Київ. 24–25 червня 2016 р.;
– співробітник Інституту Макаров В.М. у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація соціально-економічних систем: нові економічні умови» (International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions). Кєльце, Польща. 28.09.2016;
– співробітники Інституту Макаров В.М., Перов М.О., Новицький І.Ю. та Макортецький М.М. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону». Запоріжжя. 11.11.2016;
– співробітник Інституту канд. техн. наук Соколовська І.С. взяла участь у 12-тій Міжнародній науково-практичній конференції «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку». Київ. 21–24 вересня 2016 р.;
– співробітники Інституту канд. техн. наук Костюк В.О. та канд. техн. наук Радченко О.Л. взяли участь у ІІІ-ій Міжнародній науково-технічній та навчально-методичній конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку». Київ. 2016;
– співробітник Інституту Денисов В.А. взяв участь у наступних міжнародних конференціях:
‒ Міжнародній конференції «Техника и технология. Научные достижения, наработки, предложения». Варшава, Польща. 2016;
‒ Міжнародній конференції «Техника и технология. Теоретические и практические аспекты развития современной науки». Ченстохов, Польща. 2016;
– Міжнародній конференції «Техника и технология. Современные тенденции в науке и образовании». Краків, Польща. 2016.