МОНОГРАФІЇ ТА ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

МОНОГРАФІЇ ТА ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

За участі науковців Інституту було підготовлено та видано такі монографії.

2018 рік

1. Загальна енергетика. Інститут загальної енергетики НАН України. Історія та сьогодення / За ред. М.М. Кулика / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2018. – 44 с. (обл. вид. арк. 6,5). – Тираж 100 прим. ISBN 978-966-02-8532-3.

Видання містить матеріали з історії утворення та становлення Інституту загальної енергетики Національної академії наук України. Наведено інформацію про засновників, цілі створення і подальший розвиток Інституту, який став однією з небагатьох наукових установ країни, які на світовому рівні виконують дослідження з комплексних проблем довгострокового прогнозування розвитку енергетики в сучасних економічних, політичних та міжнародних умовах. Надано дані про видатних українських вчених, які працювали в Інституті. Наведено найбільш вагомі результати наукових досліджень, які отримані науковцями Інституту загальної енергетики НАН України, інформацію стосовно важливих державних документів, підготовлених колективом, та результати міжнародної співпраці.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією та сьогоденням української науки.

2. Технічні науки. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Шрайбер О.А. Теплообмінміж повітрям та плівкою рідини, що стікає по профільованій поверхні. – Інститут загальної енергетики НАН України. – К.: Інститут загальної енергетики НАН України, 2018. – 78 с. (обл.-вид. арк. 3,14). – Тираж 100 прим. – ISВN 978-966-02-8460-9.

На відміну від відомих досліджень покращення теплообміну потоку рідини або газу зі стінкою за рахунок утворення в ній заглиблень, запропоновано використати подібне профілювання поверхні, уздовж якої тече плівка рідини, для інтенсифікації її теплообміну з газовим середовищем. На основі проведених експериментальних досліджень відкрито явище аномального підвищення (у 2,5 – 2,8 разів) інтенсивності теплообміну рідини з газом на профільованих поверхнях. Отримано узагальнюючі формули для коефіцієнтів тепловіддачі від плівки до поздовжнього або поперечного потоку повітря. Розроблено рекомендації щодо вибору найбільш ефективної теплообмінної поверхні.

Для інженерів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами контактного теплообміну та його інтенсифікації стосовно до промислових пристроїв.

3. Технічні та економічні науки. Makarov V. Optimization of technological development of coal mining in Ukraine (pp. 345―363, обл.-вид. арк. 2,7). Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by autors. – Riga. Latvia: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – 546 p. ISBN: 978-9934-571-28-2. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2.

Створено математичну модель оптимізації технологічного розвитку видобутку вугілля, яка, на відміну від відомих загальногалузевих балансових оптимізаційних моделей, що використовують економічні критерії, орієнтована на підвищення виробничої ефективності виділених підсистем галузі за критерієм їх загальної продуктивності. Модель, побудована як задача змішано-цілочисельного програмування, дозволила визначити оптимальну за критерієм обсягу власного видобутку множину варіантів технічного переозброєння лав шахт, що забезпечують конкурентоспроможність галузі на світовому ринку вугілля.

Розроблено новий метод формування множини перспективних варіантів технологічного переоснащення шахт, який дозволяє за допомогою порівняння числових значень інтегральних критеріїв якості обґрунтовано прийняти рішення про вибір доцільних варіантів оснащення лав шахт високопродуктивною видобувною технікою, яка максимально відповідає гірничо-геологічним умовам конкретних лав при максимальній ефективності і надійності її експлуатації. На відміну від існуючих підходів до обґрунтування вибору типів видобувного обладнання, запропонований метод використовує в інтегральному критерії якості не тільки показники відповідності гірничо-геологічним умовам конкретних лав, а й прогнозну зольність видобутого вугілля, показники енергетичної та економічної ефективності його експлуатації.

Розрахунки оптимального варіанту переоснащення вугільної галузі довели можливість виведення перспективних державних шахт на рівень рентабельності за рахунок впровадження ефективних технологій видобутку вугілля. Це дозволить підвищити обсяги видобутку вугілля в 2 рази, а в умовному паливі – в 2,3 рази за рахунок зменшення зольності видобутого вугілля і на цій основі досягти конкурентоспроможності галузі в цілому.

Розроблені модельні та програмні засоби оптимізації розвитку технологічних систем вуглевидобування призначені для вибору оптимальних варіантів модернізації шахт при прогнозуванні напрямів розвитку вугільної галузі.

2017 рік

1. Загальна енергетика. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальніпідходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). – Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. – 78 с. – Тираж 300 пр. – ISВN 978-966-02-8281-0.  

У представлених аналітичних матеріалах викладено результати досліджень з оцінки макроекономічних показників розвитку галузей економіки України та на їх основі розроблено прогнози попиту на основні види енергоресурсів. Отримані результати використано для дослідження стану та розроблення напрямів і рівнів розвитку окремих секторів енергетичної галузі на період до 2040 року. Виділено також екологічні проблеми, питання енергетичної безпеки та визначено обсяги, джерела й механізми необхідного інвестування в енергетичний сектор країни.

Видання розраховане на фахівців, що приймають управлінські рішення з питань забезпечення подальшого розвитку енергетики, а також наукових та інженерно-технічних працівників, менеджерів, які працюють у сфері паливно-енергетичного комплексу. Може бути корисним викладачам та студентам вишів.

2. Молодими ученими наукових установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України в 2017 році була надрукована колективна монографія, до якої увійшли матеріали, підготовлені молодими вченими Інституту – канд.техн.наук Т.Р. Білан та канд. техн. наук В.В. Станиціною.

Технічні науки. Артемчук В.О., Білан Т.Р., Блінов І.В. та ін. [за ред. А.О. Запорожця, Т.Р. Білан]. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики. – Національна академія наук України. Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2017. – 312 с. (17,6 обл.-вид. арк.). – Тираж 300 пр. – ISBN 978-966-02-8331-2.

В монографії розглянуті питання розвитку енергетичної галузі України. Проаналізовані методи та моделі керування окремих сегментів ринку електричної енергії. Наведено сучасні методи і засоби моніторингу енергетичних об’єктів на етапах виробництва, транспортування і споживання електричної та теплової енергії. Викладено результати аналізу та візуалізації даних моніторингу стану навколишнього середовища для вирішення задач управління екологічною безпекою об’єктів енергетики.

Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами модернізації та функціонування енергетичних об’єктів.

2014 рік

1. Енергетика. Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. – К. – Наукова думка. – 2014 – 186 с. (14,95 ум. друк. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-1447-3.

У межах термодинамічного підходу наведено нове вирішення наукової проблеми розподілу витрат енергії між продуктами реальних процесів і циклів тепломеханічного перетворення прямого і зворотного спрямування, на яких базується функціонування сполучених систем генерації електричної і теплової енергії – комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти, теплоти і холоду з використання електричної енергії. Подано теоретичні засади, методи і засоби визначення енергоємності проміжних і кінцевих продуктів комбінованих виробництв практично важливих типів, агреговані моделі та інженерні методики енергоекономічного аналізу і прогнозування їх розвитку як двопродуктової складової електроенергетичного комплексу.

2. У співавторстві з науковцями: членом Міжвідомчої комісії з науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України В.Я. Шевчуком, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України акад. НАПрН України Н.Р. Малишевою, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України чл.-кор. НАН України І.Г. Манцуровим, Національного університету водного господарства та природокористування акад. НААН України А.В. Яциком та іншими вийшла монографія пров. наук. співроб. канд. техн. наук, ст. наук. співр. Б.А. Костюковського та завідуючого відділу, канд. техн. наук С.В. Шульженка:

Політика енергоефективного розвитку та зміни клімату . Монографія / В.Я. Шевчук, Н.Р. Малишева, Т.Т. Ковальчук, І.Г. Манцуров та ін. // За ред. В.Я. Шевчука – К.: ЦП «Компринт». – 2014. – 218 с. (123,5 ум. друк. арк.). – Тираж 350 прим. – ISBN 978-617-7202-18-8.

Перехід до політики енергоефективного розвитку України в умовах глобальних змін клімату є об’єктивно обумовленим процесом. Лише так можна досягти динамічного зростання валового внутрішнього продукту та скорочення його енерго- й вуглецеємності, що є шляхом вирішення гострих економічних, соціальних, екологічних проблем, забезпечення національної, зокрема, енергетичної безпеки держави.

У книжці продіагностовано сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися національна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секторам – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному господарству, аграрно-промисловому комплексу. Розкрито проблеми формування і реалізації державної стратегії розвитку, обґрунтовано напрями державного регулювання енергоефективного розвитку економіки України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

3. У співавторстві з науковцями Інституту технічної теплофізики НАН України О.М. Ковалко та О.В. Новосельцевим вийшла монографія мол.наук.співр. Т.О. Євтухової:

Енергетика. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства / [О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова] // Національна академія наук України. Інститут технічної теплофізики – Київ. – 2014. – 252 с. (15,5 ум. друк. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7257-6.

У монографії розглянуто методи і моделі багаторівневих систем управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження, що охоплюють державний і місцевий рівні, рівні промислових і комунальних підприємств та споживачів вироблених товарів і послуг, з урахуванням специфіки житлово-комунального господарства. На базі положень теорії ієрархічних багаторівневих систем та теорії управління великими системами визначено основні структурно-функціональні блоки моделі організаційно-технологічного управління у складних системах такого роду, а саме моделі багаторівневого енергетичного менеджменту. Показано нові можливості застосування процедур теоретико-множинного підходу до управління багаторівневими системами, сформульовано методичні основи формалізації й координування взаємодії елементів та підсистем.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами енергетики, енергетичного менеджменту та енергозбереження, а також для викладачів, аспірантів і студентів старших курсів університетів за відповідними спеціальностями.

2013рік

Енергетитка. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем / [Добровольський В.К., Стогній О.В., Костюк В.О., Каплін М.І.]; Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 252 с. (Ум. друк. арк. 20,48; Обл.-вид. арк. 20,0). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1269-1.

У монографії викладено можливості економіко-математичних оптимізаційних моделей виробничого типу, описано з модельної точки зору техніко-економічні особливості функціонування систем енергетики. Наведено приклад побудови балансово-оптимізаційних моделей виробничого типу на основі поняття технологічного способу Канторовича, а також похідної модифікованої моделі Леонтьєва, орієнтованої на цінові розрахунки. Сформовано набори вихідних даних моделей, розраховано обсяги виробництва і споживання електричної енергії й адекватних цін. Викладено результати досліджень ядерно-паливного циклу методами економіко-математичного моделювання та виконано техніко-економічні оцінки вартості електричної енергії АЕС. Подано економіко-математичну модель взаємопов’язаних мережних систем електро- та водопостачання і наведено оцінки впливу режимних та економічних факторів взаємодії мереж на вузлові ціни постачання води та електричної енергії. На CD, що додається, розміщено вихідні набори даних економіко-математичних моделей, результати розрахунків, програмне забезпечення з інструкціями.

2011 рік

Шевченко О.Л., Козицький О.М. , Насєдкін І.Ю. та ін. Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986 – 2004 рр.– Херсон: Олді-плюс, 2011. – 416 с.

У написанні Розділу 8.2. цієї монографії «Моделювання перенесення радіоактивних речовин у відкритих водотоках» брав участь ст.наук.спвроб. Інституту загальної енергетики НАН України канд.техн.наук В.П. Сизоненко.

2010 рік

Дубовський С.В. брав участь у виданні колективної монографії «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире» (г. Киев. – ООО Редакция издания «Энергетика: история настоящее и будущее», 2010. – 612 с. – Часть 7. Основные тенденции развития мировой энергетики. – С. 536–597).

2008 рік

1. Гнедой Н.В., Маляренко Е.Е. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке. Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 182 с. (Ум. друк. арк. 11,5; Обл.-вид. арк. 13,5). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-0713-0.

У монографії запропоновано новий підхід до розподілення енерговитрат у комплексному виробництві продуктів із нафти і методичні положення оцінки енергоефективності технологічних процесів для розрахунку потенціалу енергозбереження, що повинно враховуватися при розробці довгострокових проектів розвитку нафтопереробних заводів.

Для фахівців із енергозбереження, а також у нафтопереробній галузі, аспірантів і студентів.

2. Дубовський С.В. брав участь у виданні колективної монографії «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 3. Развитие тепловой и атомной энергетики» (г. Киев – ООО Редакция издания «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2008. – 528 с. – Раздел 4.4. Малые и блочные электростанции. С. 223–230).

2007 рік

Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України видано монографію «Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття».Розділ 7.«Енергозбереження, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, воднева енергетика» підготовлений науковцями Інституту загальної енергетики НАН України М.М. Куликом, О.В. Новосельцевим, В.Д. Білодідом, М.В. Гнідим, С.В. Дубовським (м. Київ, вид-во. «Фенікс», 147 с.).

2005 рік

Інститутом законодавства Верховної Ради України видано монографію В.Я. Шевчука, Н.П. Іваненко (Інститут загальної енергетики НАН України), С.Х. Кублашова та ін. «Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні» (м. Київ, вид-во «Геопринт», 150 с.).

2004 рік

Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М. та ін. Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень.– Київ: вид-во «Українські енциклопедичні знання», 2014. – 468 с.

ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

Наукову діяльність Інституту відображено в публікаціях його співробітників у різних наукових виданнях:

· Проблеми загальної енергетики;

· Наука та інновації;

· Технічна електродинаміка;

· Відновлювана енергетика;

· Енергетика та електрифікація;

· Уголь Украины;

· Зб. «Енергетика: економіка, технології, екологія»;

· Праці Інституту електродинаміки НАН України;

· Промышленная теплотехника;

· Физика аэродисперсных систем;

· Теплофизика высоких температур;

· Proc. of the 11th Workshop on Two-Phase Flow Predictions;

· SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Technics and technology;

· XXXI International Association of Hydraulic Engineering and Research Congress;

За участі науковців Інституту були підготовлені та видані також інші наукові видання: 

2018 рік

1. За участі д-ра техн.наук, проф. Л.О. Кєсової (Інститут загальної енергетики НАН України)у співавторстві з науковцями із Української інженерно-педагогічної академії канд.техн.наук, доц. В.І. Промоскалем та В.В. Червоним підготовлено підручник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика»:

Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського / УІПА (м. Харків); уклад.: Л.О. Кєсова, В.І. Промоскаль, В.В. Червоний. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,54 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 451 с.

Визначено місце метрології в системі наук та вимірювань серед інших загальнонаукових емпіричних методів пізнання. Базові поняття теоретичної, законодавчої та прикладної метрології розглядається з позицій сучасного стану її розвитку.

Важливі властивості об’єктів енерготехнології на ТЕС та АЕС класифіковані за ознаками їх найзагальніших проявів у відношеннях еквівалентності, порядку та адитивності. Розглядаються шкали вимірювань властивостей з різною інформативною насиченістю: неметричні (шкали назв, шкали порядку) та метричні (шкали інтервалів, шкали відношень). Висвітлюються системи фізичних величин та систем їх одиниць (вибір основних і утворення похідних величин та їх одиниць). Акцентується увага на прикладних аспектах базових понять «розмірність величини» і «аналіз розмірностей» та використання останнього поряд з теорією подібності в дослідженнях енерготехнологічних процесів. Наведено класифікація і аналіз видів (прямі і непрямі вимірювання), методів (опосередкованого і безпосереднього порівняння вимірюваних величин з мірами) та похибок (методів, засобів і результатів) вимірювань. Розглянуто сучасний підхід до оцінки похибок вимірювань та їх невизначеностей, стандартизовані методи оброблення результатів спостережень під час прямих та непрямих вимірювань, а також загальні відомості про стандартизацію, її органи та основні положення державної системи стандартизації.

2. За участі д-ра техн.наук, проф. Л.О. Кєсової (Інститут загальної енергетики НАН України) у співавторстві з канд.техн.наук Ю.М. Побіровським, доцентом Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» розроблено навчальний посібник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», спеціалізації «Теплові електричні станції та установки»:

Теплообмінники теплових схем паротурбінних установок. Ч.І. Поверхневі теплообмінники [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика», спеціалізації «Теплові електричні станції та установки»/ Л.О.Кесова, Ю.М.Побіровський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,11 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 115 с.

У навчальному посібнику наведено конструкції та характеристики станційних теплообмінників теплових схем турбоустановок теплових електростанцій (підігрівачів високого й низького тиску, випарників, мережних підігрівачів), методи теплового й гідравлічного розрахунків, а також розрахунки на міцність. У додатках надано основні конструктивні та режимні характеристики теплообмінників, наведено приклади їх розрахунку. Посібник призначений для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізації «Теплові електричні станції та установки», може бути корисним для інженерно–технічних працівників електростанцій.

2014 рік

1. Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць, на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого результатам виконання ними спільного проекту. До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України – виконавців спільного проекту НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу:

Математичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики з урахуванням невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу / Дубовський С.В., Лещенко І.Ч., Маляренко О.Є., Шульженко С.В. // Комплексне управління, безпека і робастність / за ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ: Академперіодика. – 2014. – С. 126–152.

У статті розглянуті основні технологічні особливості об’єктів енергетики, а також зовнішні фактори, зокрема, кліматичні і нормативно-правові умови, ресурсні та екологічні обмеження, які найбільш суттєво впливають на техніко-економічні та цінові показники енергетичних об’єктів. Запропоновано детерміновано-стохастичний метод для їх врахування в математичних моделях життєвого циклу. Запропоновано математичну модель прогнозування потреби економіки в паливно-енергетичних ресурсах в умовах невизначеності факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку енергетики.

2. У співавторстві з науковцями НТУУ «Київський політехнічний інститут» В. Розеном та А. Чернявским, Інституту технічної теплофізики НАН України О. Новосельцевим, Казахстанської програми USAID із стримування зміни клімату О. Санковським та Є. Збродько, Карагандинського Державного Технічного Університету Г. Таткеєвою надруковано навчально-методичне керівництво мол.наук.співр. Т.О. Євтухової:

Учебно-методическое руководство по энергетическому экспресс-аудиту / А. Санковский, А. Новосельцев, Е. Збродько, Г. Таткеева, В. Розен, А. Чернявский, Т. Евтухова // под ред. д-ра техн. наук А. Новосельцева и д-ра техн. наук Г. Таткеевой. – Астана: БЦ «Арман». – 2014. –148 с. – Тираж 500 экз. – ISBN 978-601-296-715-9.

Дане навчально-методичне керівництво з організації та проведення енергетичного експрес-аудиту розроблено з урахуванням загальних вимог до організації та проведення енергетичного аудиту в Республіці Казахстан і призначене для навчально-методичних центрів промислового енергоаудиту, (Industrial Assessment Center), що створюються в Республіці на основі узагальненого досвіду провідних технічних університетів США, а також студентів і викладачів технічних університетів.

2013 рік

Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць, на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого результатам виконання спільного проекту. До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України – виконавців Cпільного проекту НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу:

Системні проблеми розвитку і функціонування енергетики / М.М. Кулик, С.В. Шульженко, С.В. Дубовський, І.Ч. Лещенко, О.Є. Маляренко // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. – Київ: Академперіодика. – 2013. – С. 90 – 116.

У статті розглянуті найбільш актуальні системні проблеми розвитку та функціонування енергетики України, вирішення яких є важливим як для України, так і для країн ЄС.