ТК 48/МТК 111 «Енергозбереження»

New Page 1      З 1990 р. на базі Інституту функціонує секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК 48 «Енергозбереження», а з 1992 р. - міждержавного технічного комітету МТК 111 та національного ТК 48: ТК 48/МТК 111 «Енергозбереження».

Голова ТК 48/МТК111: РЕЗЦОВ Віктор Федорович, заступник директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України.
Заступник Голови ТК: Дубовський Сергій Васильович, д-р техн. наук, провід. наук. співроб. Інституту технічної теплофізики НАН України.
Відповідальний секретар: Стоянова Ірина Іванівна, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. ІЗЕ НАН України (тел.: 220-16-86).

Структура ТК:
ПК 1 Технічні енергетичні системи.
ПК 2 Основні концепції та ефективність енергозбереження (енергоефективність).
ПК 3 Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії.
ПК 4 Вторинні енергетичні ресурси.

ТК 48 приймає активну участь у роботі таких міжнародних ТК:
ISO/TC180/SC5 «Solar energy/Collectors and other components».
ISO/TC203 «Technical energy system».
IEC/TC88 «Wind turbine systems».
CENELEC/TC13 Equipment for electrical energy measurement and load control.
CENELEC/BTTF83-2 Wind turbine systems.
CENELEC/BTTF83-6 Solar photovoltaic energy systems.
CEN/TC 110 Heat exchangers.
CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units.
CEN/TC 171 Heat cost allocation.
CEN/TC 176 Heat meters.
CEN/TC 312 Thermal solar systems and components.

Перелік ДСТУ, які розроблено Інститутом загальної енергетики НАН України у 2013 році на замовлення державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»:
Національний стандарт ДСТУ EN 61010-1 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги.
Національний стандарт ДСТУ EN 62283-3-100 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги безпеки.
Національний стандарт ДСТУ EN 12693 Холодильні установки та теплові насоси. Холодильний компресор об’ємного типу. Безпечність та екологічні вимоги.

     Технічним комітетом зі стандартизації №48 «Енергозбереження» у 2013 році розглянуто та погоджено наступні проекти стандартів:
ДСТУ EN 14778 Тверде біопаливо. Відбирання проб;
ДСТУ EN 15210-1 Тверде біопаливо. Методи визначення механічної міцності пелет і брикетів. Частина 1. Пелети;
ДСТУ EN 15210-2 Тверде біопаливо. Методи визначення механічної міцності пелет і брикетів. Частина 2. Брикети;
ДСТУ EN 15234-1 Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 1. Загальні вимоги;
ДСТУ EN 15234-2 Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 2. Пелети деревні для непромислового використання;
ДСТУ EN 15234-3 Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання;
ДСТУ EN 15234-4 Тверде біопаливо. Забезпечення якості палива. Частина 4. Тріски деревні для непромислового використання;
ДСТУ-П EN 14774-3 Біопаливо тверде. Методи визначення вмісту вологи. Метод висушування у сушильній шафі. Частина 3. Волога в довільній пробі для аналізу;
ДСТУ-П СEN/TS 15370-1 Біопаливо тверде. Методи визначення властивості горіння. Частина 1. Метод характеристичних температур;
ДСТУ EN 62253 Системи насосні фотоелектричні. Кваліфікаційна оцінка конструкції та вимірювання експлуатаційних характеристик;
ДСТУ EN 61010-1 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги;
ДСТУ EN 62282-3-100 Технології паливних елементів. Частина 3-100: Стаціонарні енергетичні установки з паливними елементами. Вимоги безпеки;
ДСТУ EN 12693 Холодильні установки та теплові насоси. Поршневий холодильний компресор. Вимоги безпеки та екологічні вимоги;
ГОСТ EN 30-2-1 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1. Рациональное использование энергии. Общие положения;
ГОСТ Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности. на базе ГОСТ Р 51677-2000.

У 2012 році Технічним комітетом зі стандартизації № 48 «Енергозбереження» за участю співробітників Інституту розглянуто і надано відгуки на 35 проектів Державних стандартів України, а після їх доопрацювання погоджено і зазначено можливим передати їх на затвердження.

     Перелік ДСТУ, які розроблено Інститутом загальної енергетики НАН України   у 2012 році на замовлення Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України:
ДСТУ Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газопоршневої когенераційної установки.
ДСТУ Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газотурбінної когенераційної установки.
ДСТУ EN 378-1 (редакція 2008 року) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору.
ДСТУ EN 378-2 (редакція 2008 року) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація.
ДСТУ EN 378-3 (редакція 2008 року) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу.
ДСТУ EN 378-4 (редакція 2008 року) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та поновлення.

     У 2012 році опубліковано наступні ДСТУ, розроблені Інститутом загальної енергетики НАН України:
1. Кулик М.М. ДСТУ Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів із тепловою атомізацією та іонізацією (IEC 61010-2-061:2003, IDT) : ДСТУ IEC/TR 61010-2-061:2007 / Дубовський С.В., Соколовська І.С., Стоянова І.І., Шварцман З.Л. // [Чинний від 2009-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2012. - 8 с. – (Національний стандарт України).
2. Дубовський С.В. ДСТУ Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням (EN 834:1994, IDT) : ДСТУ EN 834:2006. / Соколовська І.С., Стоянова І.І., Шварцман З.Л. // - [Чинний від 2007-10-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2012. - 14 с. – (Національний стандарт України).

Перелік стандартів, розроблених ТК 48
ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення.
ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни і визначення.
ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії. Терміни і визначення.
ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження.
ДСТУ 3051-95 (ГОСТ 30166-95) Ресурсозбереження. Основні положення.
ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95) Ресурсозбереження. Порядок установлення показників ресурсозбереження і документації на продукцію.
ДСТУ 3176-95 (ГОСТ 30167-95) Енергозбереження. Методи визначення балансів електроспоживання гірничих підприємств.
ДСТУ 3282-95 (ГОСТ 30371-96) Енергозбереження. Установки для вакуумної деаерації води. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ 3401-97 (ГОСТ 30486-97) Енергозбереження. Методи і засоби вимірювань теплових величин. Загальні вимоги.
ДСТУ 3224-95 (ГОСТ 30356-96) Енергозбереження. Методи визначення норм витрат електроенергії гірничими підприємствами.
ДСТУ 3581-97 (ГОСТ 30517-97) Енергозбереження. Методи вимірювань і розрахунку теплоти згоряння палива.
ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг.
ДСТУ 3635-98 (ГОСТ 30604-98) Енергозбереження. Установки теплоутилізаційні. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ 3569-97 (ГОСТ 30514-97) Енергозбереження. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії. Основні положення.
ДСТУ 4090-2001 (ГОСТ 31188-2003) Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.
ДСТУ 3860-99 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання 220 кВ і вище.
ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Терміни та визначення.
ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору.
ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності і порядок внесення їх в нормативну документацію.
ДСТУ 3971-2000 (ГОСТ 30716-2000) Енергозбереження. Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення теплової енергії.
ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001) Енергозбереження. Будівлі і споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям.
ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98) Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови.
ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001) Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування.
ДСТУ 3859-99 (ГОСТ 30645-99) Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Теплові насоси «повітря-вода» для комунально-побутового теплопостачання. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.
ДСТУ 3740-98 Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах.
ДСТУ 4081-2002 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ 4238-2003 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів.
ДСТУ 4369:2005 Енергоощадність. Чорна металургія. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.

Перелік міжнародних стандартів, гармонізованих ТК 48
ДСТУ EN 255-1 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання Частина 1. Терміни, визначення та позначення.
ДСТУ EN 255-2 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання. Частина 2. Випробування та вимоги до маркування для пристроїв нагрівання приміщень.
ДСТУ EN 255-3 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання. Частина 3. Випробування та вимоги до маркування для блоків санітарної гарячої води.
ДСТУ EN 255-4 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання. Частина 4. Вимоги до нагрівання приміщень та санітарних блоків гарячої води.
ДСТУ EN 378-2 Охолоджувальні системи та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документування.
ДСТУ EN 378-3 Охолоджувальні системи та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу
ДСТУ EN 378-4 Охолоджувальні системи та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та відновлення.
ДСТУ EN 1736 Охолоджувальні системи та теплові насоси. Елементи гнучких трубопроводів, демпфери та компенсатори теплового розширення. Вимоги, проектування та встановлення.
ДСТУ EN 1861 Охолоджувальні системи та теплові насоси. Системні схеми технологічного процесу і схеми трубопроводів та пристроїв. Креслення та позначення.
ДСТУ ISO 8497 Теплоізоляція. Визначення теплопередавальних властивостей теплоізоляції круглих труб в умовах усталеного режиму.
ДСТУ ISO 10211-1 Теплові мости в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи.
ДСТУ ISO 10211-2 Теплові мости в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплові мости.
ДСТУ ISO 8528 (частини 1-10, 12) Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневого двигуна внутрішнього обладнання.
ДСТУ ISO 9459-1 Енергія сонячна. Системи водогрійні побутові. Частина 1: Процедури визначення номінальних робочих параметрів із використанням методів випробування у закритих приміщеннях.
ДСТУ ISO 9459-2 Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 2. Системи тільки сонячного обігрівання. Робочі характеристики. Методи випробування на вільному повітрі та щорічне прогнозування.
ДСТУ ISO 9459-3 Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 3. Сонячні комбіновані системи. Робочі характеристики. Методи випробування.
ДСТУ ISO 9806-1 Сонячні колектори. Методи випробувань. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.
ДСТУ ISO 9806-2 Сонячні колектори. Методи випробувань. Частина 2. Процедура кваліфікаційних випробувань.
ДСТУ ISO 9806-3 Сонячні колектори. Методи випробувань. Частина 3. Теплові характеристики (тільки теплопередача) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.
ДСТУ IEC 61010-1 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 1. Загальні вимоги.
ДСТУ EN 61010-2-010 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устаткування для нагрівання матеріалу.
ДСТУ EN 61010-2-020 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг.
ДСТУ EN 61010-2-031 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-031. Додаткові вимоги до вузлів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування.
ДСТУ ISO 7345 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять.
ДСТУ ISO 9251 Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів.
ДСТУ ISO 9346 Теплоізоляція. Масообмін. Фізичні величини та визначення понять.
ДСТУ ISO 9288 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять.
ДСТУ EN 1434-3 Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси.
ДСТУ EN 12975-1 Системи теплові сонячні та компоненти. Колектори сонячні. Частина 1: Загальні технічні вимоги.
ДСТУ EN 153 Методи вимірювання енергоспоживання та відповідних характеристик побутових холодильників, морозильних камер, морозильників та їх поєднань, що працюють від електричної мережі.
ДСТУ EN 247 Теплообмінники. Термінологія.
ДСТУ EN 305 Теплообмінники. Визначення експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників.
ДСТУ EN 306 Теплообмінники. Методи вимірювання параметрів, необхідних для встановлювання робочих характеристик.
ДСТУ EN 308 Теплообмінники. Методи випробувань пристроїв регенерування тепла "повітря/повітря" та "повітря/відпрацьований газ" для визначення експлуатаційних характеристик.
ДСТУ IEC 61400-1 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1: Вимоги безпеки.
ДСТУ ІЕС 61400-2 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 2: Вимоги безпечності малих вітряних турбін.
ДСТУ ІЕС 61400-11 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 11: Методика вимірювання акустичного шуму.
ДСТУ IEC 61400-12 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 12: Випробування вітряних турбін для визначення енергетичних характеристик.
ДСТУ IEC 61400-13 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 13: Вимірювання механічних навантажень.
ДСТУ IEC 61400-21 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 21: Вимірювання та оцінювання характеристик якості енергії вітряних турбін, під'єднаних до мережі.
ДСТУ ІЕС 61400-22 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 22: Сертифікація вітряних турбін.
ДСТУ IEC 61400-23 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 23: Повне випробування конструкції лопатей ротора.
ДСТУ ІЕС 61400-24 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 24: Захист вітряних турбін від блискавки.
ДСТУ EN 834 Реєструвачі тепловитрат для визначення необхідної кількості радіаторів для опалення приміщень. Пристрої з електроживленням.
ДСТУ EN 835 Реєструвачі тепловитрат для визначення необхідної кількості радіаторів для опалення приміщень. Пристрої без електроживлення, базовані на принципі випаровування.
ДСТУ ISO 13600 Системи енергетичні технічні. Основні положення.
ДСТУ ISO 13601 Системи енергетичні технічні. Структура для аналізу. Сектори постачання та споживання енергопродукту.
ДСТУ ISO 9059 Енергія сонячна. Калібрування польових піргеліометрів порівнянням з еталонним піргеліометром.
ДСТУ ISO 9060 Енергія сонячна. Технічні характеристики та класифікація приладів для вимірювання напівсферичного та спрямованого сонячного випромінювання.
ДСТУ ISO 9846 Енергія сонячна. Калібрування піранометра із використанням піргеліометра.
ДСТУ ISO 9845-1 Енергія сонячна. Еталонна спектральна густина потоку сонячного випромінювання на поверхні землі в різних умовах приймання. Частина 1: Пряме перпендикулярне та напівсферичне випромінювання для повітряної маси 1,5.
ДСТУ ISO 9847 Енергія сонячна. Калібрування польових піранометрів порівнянням з еталонним піранометром.
ДСТУ ISO/TR 9901 Енергія сонячна. Польові піранометри. Рекомендований спосіб використання.
ДСТУ ISO 9488 Енергія сонячна. Словник.