Аспірантура

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ У 2021 РОЦІ

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

спеціалізація «Електроенергетичні системи та комплекси»

Прийом документів здійснюється з 10.08.2021 до 10.09.2021

Вступні іспити проводяться з 11.09.2021 до 30.09.2021

Заяву та відповідні документи для участі в конкурсі надсилати за адресою:

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150

Довідки за телефоном: 294-67-03; 294-67-18

Інституту загальної енергетики НАН України наказом МОН України від 03.07.2017 № 138-л «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 30.06.2017» видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні для підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з ліцензованим обсягом 4 особи.

Прийом до аспірантури здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2020 № 1274, та Правил прийому до аспірантури Інституту загальної енергетики НАН України в 2021 році.

Прийом документів від осіб, які вступають на навчання до аспірантури Інституту, проводиться з 10.08.2021 р. до 10.09.2021 р.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту на участь в конкурсі до вступу в аспірантуру за державним замовленням, в якій вказати адресу, контактний телефон та e-mail;

 • особовий листок з обліку кадрів, бланк якого можна отримати у Відділі кадрів Інституту;

 • 2 фотокартки (3 х 4);

 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатку до нього, завірені у відділі кадрів Інституту. Для осіб, які здобули вищу освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома;

 • копію паспорта;

 • копію ідентифікаційного коду;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

 • список опублікованих наукових праць, в якому виділено публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, завірений ученим секретарем Інституту, та копії опублікованих наукових праць з відгуком передбачуваного наукового керівника;

 • вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної наукової спеціальності та відгук на реферат передбачуваного наукового керівника;

 • рекомендацію до вступу до аспірантури вченої ради Інституту, іншої наукової установи або вищого навчального закладу (за наявності).


  Під час подання документів вступник пред’являє особисто:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

  ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ ІНСТИТУТУ
  03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
  Інститут загальної енергетики НАН України, тел. (044) 294-67-03.

  З питань вступу до аспірантури звертатися до завідувача служби науково-інформаційного та документального забезпечення Пєшкової Ірини Борисівни, тел. (044) 294-67-18.
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search