Спеціальність 141

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Навчання в аспірантурі Інституту за цією спеціальністю здійснюється за спеціалізацією «Електроенергетичні системи та комплекси».

Освітньо-наукова програма орієнтована на дослідження загальних проблем створення та функціонування електроенергетичних систем і комплексів, розробку методів та засобів їх дослідження на локальному та регіональному рівні, розвиток наукових методів і засобів прогнозування структурного розвитку електроенергетики України з урахуванням екологічних вимог, проведення системного аналізу та прогнозування науково-технічного прогресу в електроенергетиці, а також комплексного розв’язання проблем виробництва, перетворення, транспортування і використання електроенергії, енергозбереження та захисту довкілля від дії об’єктів електроенергетики, розроблення наукових основ управління електроенергетикою, формування нормативно-правової бази та економічного середовища для її функціонування та розвитку з урахуванням економічних умов сьогодення.

 

Цілями навчання є здобуття особою теоретичних знань, практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для генерації нових ідей, розв’язання комплексних проблем, пов’язаних з прогнозуванням функціонуванні та розвитку електроенергетичних систем і комплексів, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, і будуть наприкінці навчання публічно захищені у вигляді дисертаційної роботи.
Тематика наукових досліджень під час виконання наукової складової програми формується у рамках наукових напрямів, які розробляються в Інституті загальної енергетики НАН України.

Потенційні напрямки наукових досліджень під час виконання наукової складової програми

Виконання освітньо-наукової програми забезпечують науковці Інституту загальної енергетики НАН України, а також співробітники Центру наукового дослідження та викладання іноземних мов НАН України та Центру гуманітарної освіти НАН України.
Наукове керівництво роботою здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється провідними науковцями Інституту загальної енергетики НАН України.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search