Конкурси на заміщення вакантних посад

На заміщення 0,25 вакантної посади молодшого наукового співробітника з основного
напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем доктора філософії
(кандидат наук), або особа що має освіту другого (магістерського) рівня, за останній рік має
не менше 1 (однієї) публікацій у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях, які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру
реєстрації періодичних видань, та/або не менше 1 (одного) патенту.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто
надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На
конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового
ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові
праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України,
затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;
– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких
вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену
адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх
наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії
(розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом.
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову
інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення
розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових
публікацій, реферати тощо).
Заяви та документи приймаються до 19 червня 2023 року за адресою:
вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, тел. (+38044) 294-67-12.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту канд.техн.наук Лещенко Ірина Чеславівна, тел. (+38044) 294-67-03.
Дата оприлюднення оголошення: 18.05.2023 р.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search