Відділ оптимізації розвитку паливних баз

Відділ №3

 

Завідувач відділу  канд. техн. наук МАКАРОВ Віталій Михайлович

тел.: 294-67-27

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, які отримані у відділі

2017 рік

1. Розроблено структуру балансово-оптимізаційної моделі енергозабезпечення країни із врахуванням невизначеності постачання енергоресурсів та нових напрямів їх надходження зі світових ринків. Модель містить підсистеми балансу вугілля, природного газу, нафти і нафтопродуктів, електричної і теплової енергії (О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан).

2016 рік

1. Вперше розроблено балансово-оптимізаційну модель паливозабезпечення теплової енергетики, у якій обсяги видобутку вітчизняних вугільних підприємств та імпортованого вугілля визначаються на конкурентній основі з одночасним врахуванням відповідності виду палива вимогам до штатного палива енергоблоків станції, можливостей його постачання, рівнів забруднення середовища при спалюванні визначеного типу палива, загальноекономічної доцільності видобування, збагачення, імпортування вугільних продуктів і будівництва очисних споруд відповідного призначення. Використаний у моделі методичний підхід відрізняється від відомих розглядом енергетичного й паливного балансів теплових електростанцій, вуглевидобувної галузі та джерел імпортування вугілля як виділеної підсистеми паливно-енергетичного комплексу, що характеризується жорсткими вимогами до видів та якості палива, технологічно-обумовленими співвідношеннями між обсягами виробленої електричної енергії й викидами шкідливих речовин, утворених в процесі функціонування (О.В. Стогній, М.І. Каплін, В.М. Макаров, Т.Р. Білан).
 
2. Вперше в Україні розроблено математичну модель оптимізації структури видобувних потужностей вугільної галузі. Модель, побудована як задача змішано-цілочисельного програмування, дозволила визначити оптимальну за критерієм максимізації обсягу власного видобутку множину варіантів технічного переобладнання лав шахт, що забезпечують конкурентоздатність галузі на світовому ринку та підвищення рівня енергетичної безпеки країни (В.М. Макаров, М.І. Каплін).
 
3. Запропоновано методологію вирішення задачі визначення стійкої до загроз енергетичної безпеки обсягової структури постачання вуглецевмісних палив в економіку країни, джерел та напрямів їх надходження в контексті забезпечення паливного балансу, за прогнозованих рівнів потреби на палива. Отримано економічно доцільні прогнозні обсяги постачання природного газу, нафти, енергетичного та коксівного вугілля із врахуванням прогнозної потреби у цих видах палива (О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан, В.М. Макаров, М.О. Перов).

2015 рік

1. Вперше розроблено модель виробничого типу системи паливозабезпечення вуглецевмісними паливами з урахуванням галузевих асортиментних співвідношень, що дає можливість з єдиної точки зору описати всі взаємозв’язки процесів видобутку, транспортування, перетворення та споживання палива з врахуванням вимог енергетичної безпеки. На її основі створено програмно-інформаційний комплекс «Потокова модель виробничого типу», призначений для багатоваріантних розрахунків систем паливозабезпечення. Даний комплекс разом з модернізованим комплексом «Вугілля України» дозволяє вирішувати задачу оптимального забезпечення економіки паливом необхідних марок і належної якості, в тому числі враховуючи постачання за імпортом. (О.В. Стогній, М.І. Каплін, М.М. Макортецький).

2014 рік

 1. Вперше в Україні Розроблено балансово-оптимізаційну модель забезпечення економіки країни вугіллям з диференціацією за марками та технологічним призначенням і врахуванням підвищення конкурентоспроможності галузі в результаті впровадження заходів з модернізації та реконструкції шахтопідприємств з урахуванням вимог енергетичної безпеки. Модель враховує потреби споживачів, можливості виробників, ціну продукту, пропускну здатність транспортної мережі. Забезпечується виконання вимог енергетичної безпеки: диверсифікація поставок, обмеження частки імпорту у загальному постачанні палива. Результати розрахунків економічно обґрунтованих обсягів власного видобутку та імпортування вугільної продукції в умовах світового ринку можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку вугільної галузі держави (О.В. Стогній, Т.Р. Білан, В.М. Макаров).
 
2. Розроблено інформаційну базу діючих шахт та програмно-інформаційний комплекс «Вугілля України», які призначені для аналізу нинішнього стану вугільної галузі та для прогнозування розвитку вуглевидобувних підприємств України на перспективу, зокрема, в умовах тимчасової окупації східних областей України (В.М. Макаров, М.О. Перов, М.М. Макортецький, І.Ю. Новицький).

2013 рік

1. В межах розробленої багатопродуктової моделі паливозабезпечення країни запропоновано новий підхід до врахування обсягових індикаторів енергетичної безпеки у вигляді функціональних обмежень економіко-математичної моделі, що дозволяє отримати збалансовані обсяги постачання палив при заданих рівнях факторів енергетичної безпеки ще на етапі розрахунків оптимальних потокорозподілень палив (О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан).
 
2. Запропоновано математичну модель розвитку вугільної галузі країни, яка враховує ринкові умови її функціонування шляхом врахування джерел постачання імпортованого палива і запровадження таким чином конкурентних засад функціонування власних виробників. Конкурентоздатність вітчизняних вуглевидобувних підприємств досягається в моделі за рахунок зменшення собівартості видобутку при здійсненні капіталовкладень у їх основні фонди й належної оцінки технологічної та економічної ефективності цих інвестицій (О.В. Стогній, В.М. Макаров, М.І. Каплін).

 
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search