Публікації співробітників в інших виданнях

Наукову діяльність Інституту відображено в публікаціях його співробітників у різних наукових виданнях:

 • Наука та інновації;
 • Технічна електродинаміка;
 • Відновлювана енергетика;
 • Уголь Украины;
 • Зб. «Енергетика: економіка, технології, екологія»;
 • Праці Інституту електродинаміки НАН України;
 • Промышленная теплотехника;
 • Физика аэродисперсных систем;
 • Теплофизика высоких температур;
 • Proc. of the 11th Workshop on Two-Phase Flow Predictions;
 • SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Technics and technology;
 • XXXI International Association of Hydraulic Engineering and Research Congress;


За участі науковців Інституту були підготовлені та видані також інші наукові видання:

2018 рік

Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці

За участі д-ра техн.наук, проф. Л.О. Кєсової (Інститут загальної енергетики НАН України)у співавторстві з науковцями із Української інженерно-педагогічної академії канд.техн.наук, доц. В.І. Промоскалем та В.В. Червоним підготовлено підручник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика»:

Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського / УІПА (м. Харків); уклад.: Л.О. Кєсова, В.І. Промоскаль, В.В. Червоний. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,54 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 451 с.

Визначено місце метрології в системі наук та вимірювань серед інших загальнонаукових емпіричних методів пізнання. Базові поняття теоретичної, законодавчої та прикладної метрології розглядається з позицій сучасного стану її розвитку.

Важливі властивості об’єктів енерготехнології на ТЕС та АЕС класифіковані за ознаками їх найзагальніших проявів у відношеннях еквівалентності, порядку та адитивності. Розглядаються шкали вимірювань властивостей з різною інформативною насиченістю: неметричні (шкали назв, шкали порядку) та метричні (шкали інтервалів, шкали відношень). Висвітлюються системи фізичних величин та систем їх одиниць (вибір основних і утворення похідних величин та їх одиниць). Акцентується увага на прикладних аспектах базових понять «розмірність величини» і «аналіз розмірностей» та використання останнього поряд з теорією подібності в дослідженнях енерготехнологічних процесів. Наведено класифікація і аналіз видів (прямі і непрямі вимірювання), методів (опосередкованого і безпосереднього порівняння вимірюваних величин з мірами) та похибок (методів, засобів і результатів) вимірювань. Розглянуто сучасний підхід до оцінки похибок вимірювань та їх невизначеностей, стандартизовані методи оброблення результатів спостережень під час прямих та непрямих вимірювань, а також загальні відомості про стандартизацію, її органи та основні положення державної системи стандартизації.

2014 рік

Математичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики з урахуванням невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу

Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць, на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого результатам виконання ними спільного проекту. До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України – виконавців спільного проекту НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу:

Математичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики з урахуванням невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу / Дубовський С.В., Лещенко І.Ч., Маляренко О.Є., Шульженко С.В. // Комплексне управління, безпека і робастність / за ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ: Академперіодика. – 2014. – С. 126–152.

У статті розглянуті основні технологічні особливості об’єктів енергетики, а також зовнішні фактори, зокрема, кліматичні і нормативно-правові умови, ресурсні та екологічні обмеження, які найбільш суттєво впливають на техніко-економічні та цінові показники енергетичних об’єктів. Запропоновано детерміновано-стохастичний метод для їх врахування в математичних моделях життєвого циклу. Запропоновано математичну модель прогнозування потреби економіки в паливно-енергетичних ресурсах в умовах невизначеності факторів впливу на напрями та темпи сталого довгострокового розвитку енергетики.

2013 рік

Системні проблеми розвитку і функціонування енергетики

Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць, на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого результатам виконання спільного проекту. До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України – виконавців Cпільного проекту НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу:

Системні проблеми розвитку і функціонування енергетики / М.М. Кулик, С.В. Шульженко, С.В. Дубовський, І.Ч. Лещенко, О.Є. Маляренко // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. – Київ: Академперіодика. – 2013. – С. 90 – 116.

У статті розглянуті найбільш актуальні системні проблеми розвитку та функціонування енергетики України, вирішення яких є важливим як для України, так і для країн ЄС.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search