Монографії

За участі науковців Інституту було підготовлено та видано такі монографії

2018 рік

Інститут загальної енергетики НАН України. Історія та сьогодення

Загальна енергетика. Інститут загальної енергетики НАН України. Історія та сьогодення / За ред. М.М. Кулика / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2018. – 44 с. (обл. вид. арк. 6,5). – Тираж 100 прим. ISBN 978-966-02-8532-3.

Видання містить матеріали з історії утворення та становлення Інституту загальної енергетики Національної академії наук України. Наведено інформацію про засновників, цілі створення і подальший розвиток Інституту, який став однією з небагатьох наукових установ країни, які на світовому рівні виконують дослідження з комплексних проблем довгострокового прогнозування розвитку енергетики в сучасних економічних, політичних та міжнародних умовах. Надано дані про видатних українських вчених, які працювали в Інституті. Наведено найбільш вагомі результати наукових досліджень, які отримані науковцями Інституту загальної енергетики НАН України, інформацію стосовно важливих державних документів, підготовлених колективом, та результати міжнародної співпраці.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією та сьогоденням української науки.

2017 рік

Концептуальні підходи до розвитку енергетики України : аналітичні матеріали

Загальна енергетика. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальніпідходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). – Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. – 78 с. – Тираж 300 пр. – ISВN 978-966-02-8281-0.

У представлених аналітичних матеріалах викладено результати досліджень з оцінки макроекономічних показників розвитку галузей економіки України та на їх основі розроблено прогнози попиту на основні види енергоресурсів. Отримані результати використано для дослідження стану та розроблення напрямів і рівнів розвитку окремих секторів енергетичної галузі на період до 2040 року. Виділено також екологічні проблеми, питання енергетичної безпеки та визначено обсяги, джерела й механізми необхідного інвестування в енергетичний сектор країни.

Видання розраховане на фахівців, що приймають управлінські рішення з питань забезпечення подальшого розвитку енергетики, а також наукових та інженерно-технічних працівників, менеджерів, які працюють у сфері паливно-енергетичного комплексу. Може бути корисним викладачам та студентам вишів.

2014 рік

Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти

Енергетика. Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. – К. – Наукова думка. – 2014 – 186 с. (14,95 ум. друк. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-1447-3.

У межах термодинамічного підходу наведено нове вирішення наукової проблеми розподілу витрат енергії між продуктами реальних процесів і циклів тепломеханічного перетворення прямого і зворотного спрямування, на яких базується функціонування сполучених систем генерації електричної і теплової енергії – комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти, теплоти і холоду з використання електричної енергії. Подано теоретичні засади, методи і засоби визначення енергоємності проміжних і кінцевих продуктів комбінованих виробництв практично важливих типів, агреговані моделі та інженерні методики енергоекономічного аналізу і прогнозування їх розвитку як двопродуктової складової електроенергетичного комплексу.

2013 рік

Енергетитка. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем

Енергетитка. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем / [Добровольський В.К., Стогній О.В., Костюк В.О., Каплін М.І.]; Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 252 с. (Ум. друк. арк. 20,48; Обл.-вид. арк. 20,0). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1269-1.

У монографії викладено можливості економіко-математичних оптимізаційних моделей виробничого типу, описано з модельної точки зору техніко-економічні особливості функціонування систем енергетики. Наведено приклад побудови балансово-оптимізаційних моделей виробничого типу на основі поняття технологічного способу Канторовича, а також похідної модифікованої моделі Леонтьєва, орієнтованої на цінові розрахунки. Сформовано набори вихідних даних моделей, розраховано обсяги виробництва і споживання електричної енергії й адекватних цін. Викладено результати досліджень ядерно-паливного циклу методами економіко-математичного моделювання та виконано техніко-економічні оцінки вартості електричної енергії АЕС. Подано економіко-математичну модель взаємопов’язаних мережних систем електро- та водопостачання і наведено оцінки впливу режимних та економічних факторів взаємодії мереж на вузлові ціни постачання води та електричної енергії. На CD, що додається, розміщено вихідні набори даних економіко-математичних моделей, результати розрахунків, програмне забезпечення з інструкціями.

2011 рік

Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986-2004 рр.

Шевченко О.Л., Козицький О.М. , Насєдкін І.Ю. та ін. Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986 – 2004 рр.– Херсон: Олді-плюс, 2011. – 416 с.

У написанні Розділу 8.2. цієї монографії «Моделювання перенесення радіоактивних речовин у відкритих водотоках» брав участь ст.наук.спвроб. Інституту загальної енергетики НАН України канд.техн.наук В.П. Сизоненко.

2010 рік

Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире

Дубовський С.В. брав участь у виданні колективної монографії «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире» (г. Киев. – ООО Редакция издания «Энергетика: история настоящее и будущее», 2010. – 612 с. – Часть 7. Основные тенденции развития мировой энергетики. – С. 536–597).

2008 рік

Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке

Гнедой Н.В., Маляренко Е.Е. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке. Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 182 с. (Ум. друк. арк. 11,5; Обл.-вид. арк. 13,5). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-0713-0.

У монографії запропоновано новий підхід до розподілення енерговитрат у комплексному виробництві продуктів із нафти і методичні положення оцінки енергоефективності технологічних процесів для розрахунку потенціалу енергозбереження, що повинно враховуватися при розробці довгострокових проектів розвитку нафтопереробних заводів.

Для фахівців із енергозбереження, а також у нафтопереробній галузі, аспірантів і студентів.

2007 рік

Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття

Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України видано монографію «Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття».Розділ 7.«Енергозбереження, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, воднева енергетика» підготовлений науковцями Інституту загальної енергетики НАН України М.М. Куликом, О.В. Новосельцевим, В.Д. Білодідом, М.В. Гнідим, С.В. Дубовським (м. Київ, вид-во. «Фенікс», 147 с.).

2005 рік

Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні

Інститутом законодавства Верховної Ради України видано монографію В.Я. Шевчука, Н.П. Іваненко (Інститут загальної енергетики НАН України), С.Х. Кублашова та ін. «Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні» (м. Київ, вид-во «Геопринт», 150 с.).

2004 рік

Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень

Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М. та ін. Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень.– Київ: вид-во «Українські енциклопедичні знання», 2014. – 468 с.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search